เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ปีการศึกษา 2561 - 2565

คุณภาพนักเรียน ศิษย์อุร์สุลิน มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโลก 

  1. มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างโลกที่มีความยุติธรรมและเป็นธรรมมากกว่าเดิม ด้วยภาวะผู้นำแบบเซอร์เวียม
  2. เปิดตาเปิดใจสู่ความยากจนและการเอารัดเอาเปรียบ และพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยจิตใจที่เปี่ยมเมตตา และรักความเป็นธรรม
  3. มีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจ เลือก และลงมือทำในความถูกต้อง และดีงามตามหลักศาสนาที่ตนเชื่อและศรัทธา

คุณค่าหลัก มีภาวะผู้นำด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียม

รักรับใช้ เมตตา กรุณา และอ่อนโยน
ซื่อสัตย์มั่นคง ยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรม
กล้าหาญที่จะตั้งคำถามนำสู่การเปลี่ยนแปลง
เคารพ สุภาพ ถ่อมตน
สงบ มีสติ และเข้มแข็ง
เพียรพยายาม มุ่งมั่น และรับผิดชอบ

เป้าหมายการศึกษา

  1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งในคุณภาพของโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศที่จัดการศึกษาอย่างเสมอภาค คำนึงถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยหลักการการศึกษาอุร์สุลิน ตามจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี พร้อมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย MATER DEI LEARNING CYCLE (Reflective Pedagogy) ที่กระตุ้นให้นักเรียน รู้จักตั้งคำถามกับสถานการณ์และโครงสร้างสังคมที่เป็นอยู่ พัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยความมุ่งหวังจะนำการเปลี่ยนแปลง
  3. พัฒนาครูด้วยความมั่งคั่งของวัฒนธรรมอุร์สุลิน เสริมสร้างความแข็งแกร่งในความเป็นครูมืออาชีพและสามารถดำเนินชีวิตใหม่ที่ตอบรับสัญญาณแห่งกาลเวลา พร้อมด้วยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหาร
  4. สร้างบรรยากาศโรงเรียนที่ร่มรื่น ปลอดภัย และอบอุ่นเสมือนบ้าน มีสภาพที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังสรรค์ พร้อมทั้งมีมุมสงบเพื่อการภาวนาและค้นพบตัวเอง
  5. เสริมคุณค่าการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนในกิจการต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียว และสันติ จนเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ มีทรัพยากรและทุนเพียงพอเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ