กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับประถม - มัธยม

ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 6 คาบ Reading Room คุณแม่อาสา โครงงานบูรณาการ กิจกรรมสีบ้าน
ทัศนศึกษา
โลกรอบตัว ในโรงเรียน อาคารเรียนหลังแรกของ รร. เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
บริจาคเงินคนจน บริจาคตุ๊กตาและสิ่งของ กิจกรรมทำการ์ดให้น้องโรงเรียนน้อง
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
Budding Artists, Music Everlasting, Sharing Happiness, วิ่งเก็บรอบสนามใหญ่
วิชาเพิ่มเสรี
Maths - Whizz เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 5-13 ปี จากประเทศอังกฤษ เป็นการเรียนรู้แบบพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ภาษาจีน 2 คาบ / สัปดาห์
กิจกรรมประจำชั้น
ตาวิเศษ Big Cleaning Day
กิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 6 คาบ Reading Room คุณแม่อาสา โครงงานบูรณาการ กิจกรรมสีบ้าน
ทัศนศึกษา
-
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
บริจาคเงินคนจน บริจาคตุ๊กตาและสิ่งของ กิจกรรมทำการ์ดให้น้องโรงเรียนน้อง
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
Budding Artists, Music Everlasting, Sharing Happiness, วิ่งเก็บรอบสนามใหญ่
วิชาเพิ่มเสรี
Maths - Whizz เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 5-13 ปี จากประเทศอังกฤษ เป็นการเรียนรู้แบบพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ภาษาจีน 2 คาบ / สัปดาห์
กิจกรรมประจำชั้น
ตาวิเศษ Big Cleaning Day สอบวัดความแตกฉานในการอ่านภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 6 คาบ Reading Room คุณแม่อาสา โครงงานบูรณาการ กิจกรรมสีบ้าน
ทัศนศึกษา
นานมีบุ๊คส์ศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ PHÄNOMENTA ประเทศไทย เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการแนว Hands-on ซึ่งประกอบด้วยสถานีการทดลองที่พัฒนาจากต้นแบบสถานีการทดลองจากมูลนิธิ PHÄNOMENTA ประเทศเยอรมนี กิจกรรมการทดลองด้วยตนเองจะกระตุ้นความคิดผู้เข้าเยี่ยมให้เข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างยั่งยืนและต่อยอดสู่ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่คล้าย ๆ กันได้ กิจกรรมการทดลองในแต่ละสถานีจะไม่มีคำตอบให้ นักเรียนจะพบคำตอบหลังจากที่ทำการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์แนวทางเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์ทั่ว ๆ ไป และพบกับความประหลาดใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
บริจาคเงินคนจน บริจาคตุ๊กตาและสิ่งของ กิจกรรมทำการ์ดให้น้องโรงเรียนน้อง ศิลป์อาสามาส่งสุขที่ โรงพยาบาล ตำรวจ นักเรียนจะไปร้องเพลงให้ผู้ป่วยฟัง และ บ้านสุทธาวาส
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
Budding Artists, Music Everlasting, Sharing Happiness เริ่มเข้าเป็นสมาชิกนักร้องประสานเสียง วิ่งเก็บรอบสนามใหญ่
วิชาเพิ่มเสรี
Maths - Whizz ภาษาจีน 2 คาบ / สัปดาห์
กิจกรรมประจำชั้น
ปฏิญาณตนเข้าหมู่ยุวกาชาด ซื้ออาหารกลางวันเอง เรียนรู้การล้างจาน Big Cleaning Day ค่ายสังคมศึกษา สอบวัดความแตกฉานในการอ่านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 6 คาบ เครือข่ายผู้ปกครองฯ กิจกรรมสีบ้าน
ทัศนศึกษา
วัดเทพศิรินทร์ วัดซางตาครู้ส จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Square) แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) ดินแดนแห่งจินตนาการ (Imagination Playground) สวนสนุกวิทยาศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Lab) โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space)
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
บริจาคเงินคนจน บริจาคตุ๊กตาและสิ่งของ ศิลป์อาสามาส่งสุขที่โรงพยาบาลตำรวจ และ บ้านสุทธาวาส
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
Budding Artists, Music Everlasting, Sharing Happiness, นักร้องประสานเสียง เริ่มเข้าเป็นสมาชิก MD Orchestra เรียนรู้ฝึกฝนเครื่องดนตรีที่นักเรียนสนใจ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย รวมกับเครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องกระทบ กลุ่มเครื่องสาย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส กลุ่มเครื่องลมไม้ ฟลูต ปิคโคโล โอโบ คลาริเน็ต แซกโซโฟน กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา ยูโฟเนียม กลุ่มเครื่องกระทบ ทิมปานี ไซโลโฟน และกลอง
วิชาเพิ่มเสรี
Maths - Whizz ภาษาจีน 2 คาบ / สัปดาห์ และเรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมประจำชั้น
ค่ายสังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 6 คาบ เครือข่ายผู้ปกครองฯ สาระท้องถิ่น(สถานพยาบาล) กิจกรรมสีบ้าน
ทัศนศึกษา
วัดเทวราชกุญชร และ โบสถ์มาแตร์เดอี พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บอกเล่าเรื่องราวองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงยังเป็นแหล่งความรู้โครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ หุ่นจำลอง ฉากจำลอง มัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
บริจาคเงินคนจน บริจาคตุ๊กตาและสิ่งของ ศิลป์อาสามาส่งสุขที่โรงพยาบาลตำรวจ และ บ้านสุทธาวาส
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
Budding Artists, Music Everlasting, Sharing Happiness, นักร้องประสานเสียง เข้าเป็นสมาชิก MD Orchestra โอกาสในการทำงานสภานักเรียน เข้าร่วมงานคณะกรรมการนักเรียนประถมศึกษา
วิชาเพิ่มเสรี
ภาษาจีน 2 คาบ / สัปดาห์ และเรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมประจำชั้น
ค่ายยุวกาชาด จัดกิจกรรม Second Hand Shop ในงานยุวกาชาดสัมพันธ์ สอบวัดความแตกฉานในการอ่านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 6 คาบ เครือข่ายผู้ปกครองฯ ร่วมจัดกิจกรรมจรวดขวดน้ำ project based learning บูรณาการกลุ่มสาระคณิต ศิลปะ ไอที ร่วมกันออกแบบ สร้างสรรค์ เข้าประกวดพานไหว้ครูและบอร์ดคริสต์มาส ค่ายกลางวันยุวกาชาด
ทัศนศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพฯ ท้องฟ้าจำลอง การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
บริจาคเงินคนจน บริจาคตุ๊กตาและสิ่งของ ศิลป์อาสามาส่งสุขที่โรงพยาบาลตำรวจ และ บ้านสุทธาวาส ยุวกาชาดแฟร์ งานโรงเรียนน้องราชบุรี มูลนิธิมิตรมวลเด็ก ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
Budding Artists, Music Everlasting, Sharing Happiness, MD Orchestra, นักร้องประสานเสียง กีฬาระดับชั้น กีฬาสีสัมพันธ์ โอกาสในการทำงานสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประถมศึกษา
วิชาเพิ่มเสรี
Maths - Whizz , เรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 2 คาบ / สัปดาห์
กิจกรรมประจำชั้น
ดูแลห้องกลุ่มสาระต่าง ๆ ในงานนิทรรศการโรงเรียน ถวายเทียนพรรษาที่วัดปทุมวนาราม

ระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้
Critical Thinking
ทัศนศึกษา
1. หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี 2. St. Ursula’s College. Towoomba Australia
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
บ้านพักคนชราบางแค / ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
MD Orchestra คณะนักร้องประสานเสียง Budding Artists, Music Everlasting โอกาสในการทำงานสภานักเรียน  ผู้แทนนักเรียน ค่ายสภานักเรียน
วิชาเพิ่มเสรี
ภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English – Maths)
กิจกรรมประจำชั้น
ค่ายยุวกาชาด – การเข้าค่ายพักแรมเป็นปีแรก ที่บ้านเพชรสำราญ หัวหิน
กิจกรรมการเรียนรู้
Critical Thinking
ทัศนศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Wellington Girls’ College New Zealand
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
MD Orchestra คณะนักร้องประสานเสียง Budding Artists, Music Everlasting โอกาสในการทำงานสภานักเรียน <br /> ผู้แทนนักเรียน ค่ายสภานักเรียน
วิชาเพิ่มเสรี
ภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English – Maths)
กิจกรรมประจำชั้น
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตป่าละอู นักเรียนพุทธปฏิบัติธรรมที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นักเรียนคาทอลิกไปฟื้นฟูจิตใจที่บ้านเพชรสำราญ หัวหิน ร่วมกันออกแบบ สร้างสรรค์ เข้าประกวดพานไหว้ครูและบอร์ดคริสต์มาส
กิจกรรมการเรียนรู้
Critical Thinking
ทัศนศึกษา
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
บ้านเด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
MD Orchestra คณะนักร้องประสานเสียง Budding Artists, Music Everlasting โอกาสในการทำงานสภานักเรียน <br /> ผู้แทนนักเรียน ค่ายสภานักเรียน
วิชาเพิ่มเสรี
Essay Writing ภาษาจีน 2 คาบ / สัปดาห์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English – Maths)
กิจกรรมประจำชั้น
ออกแบบ – สร้างสรรค์ค่ายสังคมให้น้องประถม ค่ายยุวกาชาด หัวข้อสิ่งแวดล้อม นักเรียนพุทธปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธ นักเรียนคาทอลิกไปฟื้นฟูจิตใจที่บ้านเพชรสำราญ หัวหิน ร่วมกันออกแบบ สร้างสรรค์ เข้าประกวดพานไหว้ครูและบอร์ดคริสต์มาส
กิจกรรมการเรียนรู้
1. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – วิทยาศาสตร์ 2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส 4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ดนตรีสากล 7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย และวิชา Critical Thinking
ทัศนศึกษา
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
สถานสงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียน บ้านเทพ
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
MD Orchestra คณะนักร้องประสานเสียง Budding Artists, Music Everlasting โอกาสในการทำงานสภานักเรียน <br /> ผู้แทนนักเรียน ค่ายสภานักเรียน
วิชาเพิ่มเสรี
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ASEAN, Creative Writing, Computer Assisted Learning (CAL), Current Events, SAT, Music Composition ฟิสิกส์พื้นฐานสถาปัตย์ การสื่อสารภาษาฝรั่งเศส 1 – 2 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 1 – 2 ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม 1 – 2
กิจกรรมประจำชั้น
ค่ายยุวกาชาด หัวข้อ วัฒนธรรมไทย / จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มงานนิทรรศการประจำปี ออกแบบ – สร้างสรรค์ค่ายคณิตศาสตร์ให้น้องประถม Facilitator กิจกรรม World Language Day นักเรียนพุทธปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธ นักเรียนคาทอลิกไปฟื้นฟูจิตใจ ที่บ้านเพชรสำราญ หัวหิน ร่วมกันออกแบบ สร้างสรรค์ เข้าประกวดพานไหว้ครูและบอร์ดคริสต์มาส
กิจกรรมการเรียนรู้
1. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – วิทยาศาสตร์ 2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส 4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ดนตรีสากล 7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย วิชา Critical Thinking และ Presentation Proficiency
ทัศนศึกษา
1. กลุ่มศิลปะปูนปั้น อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ จ.เพชรบุรี 2. ขนมไทยลูกเจี๊ยบ จ.เพชรบุรี  3. ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4. โฮมสเตย์บ้านถ้ำเสือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จ.เพชรบุรี 6. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ - สวนตาลลุงถนอม จ.เพชรบุรี
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติกิจกรรมสังคมเคราะห์ในเวลาเรียน ตามสถานสงเคราะห์ที่นักเรียนเลือก
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
Mater Dei Orchestra, Budding Artists , Music Everlasting โอกาสในการทำงานสภานักเรียน หัวหน้าชมรม  ผู้แทนนักเรียน ค่ายสภานักเรียน
วิชาเพิ่มเสรี
การสื่อสารภาษาฝรั่งเศส 3 – 4 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 3 – 4 ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม 3 – 4 BRICS มหาอำนาจยุคใหม่ การเขียนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ (Creative Writing) เรื่องราวผ่านเลนส์ (Storytelling through Photography) ประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา (History of American Politics) สถาปัตย์ Introduction to Architecture, SAT, Music Composition , Water Colors สีน้ำ ดนตรีปฏิบัติ (Music Application) นาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมประจำชั้น
Facilitator ห้องกลุ่มสาระต่าง ๆ ในงานวันนิทรรศการโรงเรียน ช่วยทีมแพทย์ตรวจสุขภาพโรงเรียนน้อง ออกแบบ – สร้างสรรค์ค่ายดาราศาสตร์ นักเรียนพุทธปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธ และศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไรวา นักเรียนคาทอลิกไปฟื้นฟูจิตใจที่บ้านเพชรสำราญ หัวหิน ร่วมกันออกแบบ สร้างสรรค์ เข้าประกวดพานไหว้ครูและบอร์ดคริสต์มาส
กิจกรรมการเรียนรู้
1. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – วิทยาศาสตร์  2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส  4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น  6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ดนตรีสากล  7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย Critical Thinking
ทัศนศึกษา
-
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติกิจกรรมสังคมเคราะห์นอกเวลาเรียน ตามสถานสงเคราะห์ที่นักเรียนเลือก
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
Budding Artists, Music Everlasting โอกาสในการทำงานสภานักเรียน ผู้แทนนักเรียน ค่ายสภานักเรียน
วิชาเพิ่มเสรี
Social Enterprise (SME เดิม) Presentation Proficiency เหตุการณ์ปัจจุบันโลก การอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking and Reading)
กิจกรรมประจำชั้น
ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนพุทธปฏิบัติธรรมที่วัด นักเรียนคาทอลิกไปฟื้นฟูจิตใจที่บ้านเพชรสำราญ หัวหิน ร่วมกันออกแบบ สร้างสรรค์ เข้าประกวดพานไหว้ครูและบอร์ดคริสต์มาส อำนวยการการแสดงและละครฉลองพระคริสตสมภพ Graduate Recital ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ดนตรีสากล