ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2568

ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2568

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1. การรับสมัครนักเรียนอนุบาล

โรงเรียนจะรับใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2568 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2567โดยรับสมัครเด็กหญิงที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และนัดนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนพ.ศ. 2567 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายนพ.ศ. 2567

   
   
2. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนจะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2567เวลา 8.30-11.30 น. สถานที่รับสมัครนักเรียน คือ อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี (อาคารพลานามัย) ใช้ทางเข้าประตู N 1 ถนนเพลินจิต ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กหญิงที่ผู้ปกครองได้มาสมัครเข้าชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น (รับจำนวน 24 คน) ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

   
   
3. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนจะเปิดให้ผู้ปกครองสามารถยื่นความจำนงออนไลน์ เพื่อสมัครบุตรสาวเข้าเรียนปีการศึกษา 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนเสริมตามชั้นเรียนต่าง ๆ ให้เต็มตามอัตรากำหนด เฉพาะในชั้นที่มีที่ว่างระหว่างปีการศึกษา 2567การพิจารณาจะกระทำปลายปีการศึกษา 2567 (ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2568)

   
   
4. กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ทางโรงเรียนจะกำหนดและประกาศ วัน เวลา และตารางสอบ สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนหญิงซึ่งจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568 ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

   
   
5. กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนจัดแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ-ดนตรีสากล ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทางโรงเรียนจะกำหนดและประกาศ วัน เวลา และตารางสอบ สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนหญิงซึ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2568 ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568