ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2566

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

1. การรับสมัครนักเรียนอนุบาล

 

โรงเรียนจะรับใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยรับสมัครเด็กหญิงที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และนัดนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน  2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลได้ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2565

2. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนจะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-11.30 น. กรุณาเข้าทางประตู N 1 ถนนเพลินจิต สถานที่รับสมัครนักเรียน คือ อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี โดยมายื่นใบสมัครตามกำหนดเวลาตามพยัญชนะตัวแรกของชื่อนักเรียน
ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กหญิงที่ผู้ปกครองได้มาสมัครเข้าชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น (รับจำนวน 24 คน) และนัดนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลได้ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

3. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนจะรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงสมัครบุตรเข้าเรียนปีการศึกษา 2566 โดยผู้ปกครองดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กรุณากรอก และนำเอกสารใส่ซอง จ่าหน้าซอง ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย นำส่งที่ป้อม รปภ.โรงเรียน ทางด้านถนนเพลินจิต หรือ ถนนหลังสวน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนเสริมตามชั้นเรียนต่าง ๆ ให้เต็มตามอัตรากำหนด เฉพาะในชั้นที่เกิดที่ว่างระหว่างปีการศึกษา 2565  การพิจารณาจะกระทำปลายปีการศึกษา 2565 (ประมาณปลายเดือน มีนาคม 2566)

 

4. กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนจัดแผนการเรียนอังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ดนตรีสากล อังกฤษ-คณิตศาสตร์ อังกฤษ-วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

 

ทางโรงเรียนจะกำหนดวัน เวลา และตารางสอบ สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566