ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2563

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

1. การรับสมัครนักเรียนอนุบาล

โรงเรียนจะรับใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยรับสมัครเด็กหญิงที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยจะนัดนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสามารถศึกษาระเบียบการและ Download ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนจะรับใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กหญิงที่ผู้ปกครองได้มาสมัครเข้าชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น และรับจำนวน 24 คน สามารถ Download ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

3. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนจะรับข้อมูลแสดงความจำนงสมัครบุตรเข้าเรียนปีการศึกษา 2563 โดยผู้ปกครองนำเอกสารแสดงความจำนงมายื่นด้วยตนเองที่หอประชุมโรงเรียน ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. ณ หอประชุมโรงเรียน หรือวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10:30 น. ณ หอประชุมโรงเรียน โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนเสริมตามชั้นเรียนต่าง ๆ ให้เต็มตามอัตรากำหนดเท่านั้น จึงไม่มีตัวเลขชัดเจนว่าจะรับในชั้นเรียนใดจำนวนเท่าไร จนถึงปลายปีการศึกษา 2562 (ประมาณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) ในการมาแสดงความจำนงในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 หรือ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (เฉพาะวันใดวันหนึ่งที่ท่านสะดวก) กรุณากรอกข้อมูลแบบฟอร์มแสดงความจำนง สามารถ Download ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

4. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีแผนการเรียนอังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ดนตรีสากล อังกฤษ-คณิตศาสตร์ อังกฤษ-วิทยาศาสตร์