ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2564

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

1. การรับสมัครนักเรียนอนุบาล

โรงเรียนจะรับใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยรับสมัครเด็กหญิงที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และนัดนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลได้ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน  พ.ศ. 2563

2. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการประหยุดสงกรานต์วันที่ 4 - 7 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนขอเลื่อนกำหนดวันรับสมัครจากวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน  พ.ศ. 2563 เป็นวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563  และการนัดนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563  ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กหญิงที่ผู้ปกครองได้มาสมัครเข้าชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น และรับจำนวน 24 คน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลได้และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

3. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนจะรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงสมัครบุตรเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 โดยผู้ปกครองดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กรุณากรอก และนำเอกสารใส่ซอง จ่าหน้าซอง ถึง ผู้บริหารฝ่ายบุคลากร (อาจารย์สุมิตรา พงศธร) นำส่งที่ป้อม รปภ.โรงเรียน ทางด้านถนนเพลินจิต หรือ ถนนหลังสวน  ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนเสริมตามชั้นเรียนต่าง ๆ ให้เต็มตามอัตรากำหนด เฉพาะในชั้นที่เกิดที่ว่างระหว่างปีการศึกษา 2563  การพิจารณาจะกระทำปลายปีการศึกษา 2563 (ประมาณปลายเดือน มีนาคม 2564 )

หมายเหตุ  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงไม่จัดพบผู้ปกครองที่หอประชุม เช่นปีก่อน ๆ ขอความกรุณาผู้ปกครองเลี่ยงการเข้ามาในบริเวณโรงเรียน แต่กรุณาให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลด นี้ เท่านั้น

4. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจัดแผนการเรียนอังกฤษ-จีน อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-ดนตรีสากล อังกฤษ-คณิตศาสตร์ อังกฤษ-วิทยาศาสตร์

 ทางโรงเรียนจะกำหนดวัน เวลา และตารางสอบ สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564