พิธีมิสซาฉลอง 350ปี มิสซังสยาม-เปิดปีการศึกษา-ต้อนรับคุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม
จิตตาธิการนักเรียนคาทอลิกท่านใหม่ 4 พฤษภาคม 2562