พิธีรับเข็มเซอร์เวียม นักเรียนชั้นมัธยม 1 และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยม 4

สภานักเรียนจัดพิธีต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในโอกาสที่เดินข้ามสะพานจากอาคารเรียนประถม มาสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก้าวเข้าสู่รั้วฟ้า-ขาวของเรา วันนี้นักเรียนจะได้รับเข็มเซอร์เวียมเพื่อนำมาติดบนกระเป๋าเสื้อนักเรียน แสดงถึงความเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ซึ่งก่อตั้งโดยคณะนักบวชอุร์สุลิน

นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยต่างภาคภูมิใจในเซอร์เวียม ด้วยว่า "เซอร์เวียม" เป็นภาษาละตินแปลว่าข้าพเจ้าจะรับใช้ เซอร์เวียม เป็นจุดรวมของความมุ่งหวังที่คณะอุร์สุลินมีต่อศิษย์ทุกคน คือ ต้องการปลูกฝังให้ศิษย์พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่มีความเห็นแก่ตัว พร้อมที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโลก