คำถามที่พบบ่อย

 • โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล 3 และรับเสริมเข้าประถม 1 จำนวน 24 คนจากผู้สมัครอนุบาล   ชั้นมัธยม 4 เสริมจากนักเรียนของโรงเรียนที่ขึ้นชั้นมัธยม 4  และรับเสริมเข้าชั้นประถม 2 – มัธยม 3 ในกรณีเกิดที่ว่าง   โดยสามารถติดตามข้อมูลการรับสมัคร รายละเอียด และช่วงเวลาการรับสมัครแต่ละระดับชั้นได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

 • โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ เป็นโรงเรียนไทย จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  แต่เน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 และภาษาจีน ตั้งแต่ชั้นประถม 1) ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายที่จะช่วยให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของนักเรียน

 • โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ จัดห้องเรียนโดยคละเกรด ไม่มีการจัดห้อง Gifted  โดยเน้นให้นักเรียนแต่ละคนพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มความสามารถ  และสนับสนุนให้นักเรียนช่วยเหลือกันในการเรียน     อันเป็นประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ  ซึ่งมีงานวิจัยจำนวนมากสนับสนุน peer tutoring

 • ชั้นอนุบาล 3 ห้องละ 30 คน ชั้นประถม 1 – มัธยม 3 ห้องละ 36 – 38 คน และชั้นมัธยม 4 – 6 ห้องละไม่เกิน 45 คน ตามจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนในแต่ละแผนการเรียน

 • โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยมีทั้งคุณครูชาวต่างชาติ (เจ้าของภาษา) และคุณครูชาวไทย โดยชั้นประถมเรียนสัปดาห์ละ 5 คาบ ชั้นมัธยมสัปดาห์ละ 7 คาบ  และแบ่งครึ่งห้องเรียนในคาบเรียนภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่

 • โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ จัดการเรียนการสอนวิชาโดยมีทั้งคุณครูชาวจีน และชาวไทย ตั้งแต่ชั้นประถม 1 – มัธยม 3 ซึ่งนักเรียนทุกคนเรียนสัปดาห์ละ 2 คาบเรียน  และสำหรับชั้นมัธยมปลาย  มีแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนให้เลือก

 • โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมสัปดาห์ละ 1 คาบ โดยใช้โปรแกรม Math-Whizz ให้นักเรียนแต่ละคนใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่อง พัฒนาตนเองตามความช้า – เร็วของแต่ละคน

 • ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
 • ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาอังกฤษ – ดนตรีสากล
 • ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ – วิทยาศาสตร์

 • สำหรับนักเรียนชั้นประถม ผู้ปกครองต้องทำจดหมายขออนุญาตให้นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารมาโรงเรียน  และในระหว่างวันต้องฝากเครื่องมือสื่อสารทุกชิ้นกับคุณครูประจำชั้น  และสามารถขออนุญาตใช้ได้เฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็น
 • สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมสามารถนำเครื่องมือสื่อสารมาโรงเรียนได้ แต่ในระหว่างวันต้องฝากเครื่องมือสื่อสารทุกชิ้นกับคุณครูประจำชั้น และสามารถขออนุญาตใช้ได้เฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็น  และเมื่อครูผู้สอนต้องการให้นักเรียนใช้เครื่องมือสื่อสารในการเรียน

 • โรงเรียนอำนวยความสะดวกในลักษณะ car pool โดยครูจำนวนหนึ่ง และผู้ให้บริการรถตู้อีก 3 ราย

 1. ผู้ปกครองอาสาและเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักเรียนในโอกาสและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเดือนละครั้ง

 1. สำหรับชั้นอนุบาล 3 เวลา 7:20 – 14:10 น.
 2. สำหรับชั้นประถม และมัธยม 7:20 – 15:35 น.