ปรับการเปิดเรียน On-site

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

และจากข้อมูลรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ 

 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจึงขอปรับการเปิดเรียนแบบ On-site และ Onlline ตามประกาศ