งานกระชับมิตรศิษย์อุรฺสุลิน ครั้งที่ 11

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่... จดหมายเชิญศิษย์อุร์สุลินทุกท่าน