ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล

ปีการศึกษา 2565

คู่มือนักเรียนประถมศึกษา

ปีการศึกษา 2565

คู่มือนักเรียนมัธยมศึกษา

ปีการศึกษา 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2565

งานกระชับมิตรศิษย์อุรฺสุลิน ครั้งที่ 11

ปีการศึกษา 2565

งานนิทรรศการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง ธันวาคม 2564

รายงานประจำปี มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย 2020

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

สรุปรายชื่อผู้บริจาคมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย 2020

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจ

เพื่อคุณครูอาวุโส โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (1)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (2)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (3)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (4)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

นโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2565

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ทำไมต้อง “อาคารเขียว”

การก่อสร้างอาคารปฐมวัย โครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่

เรื่องการจราจรใหม่ในโรงเรียน

โครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการการเรียนรู้ใหม่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย