ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562

Budding Artists 2020

WE ARE THE WORLD

Sharing Happiness 2020

14 - 22 December 2020

โรงเรียนทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (1)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (2)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (3)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (4)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์งาน Music Everlasting 2020

Music Everlasting 2020

นโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2565

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ทำไมต้อง “อาคารเขียว”

การก่อสร้างอาคารปฐมวัย โครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่

เรื่องการจราจรใหม่ในโรงเรียน

โครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการการเรียนรู้ใหม่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย