เรื่องการจราจรใหม่ในโรงเรียน

โครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  • ผู้ปกครองส่งนักเรียนอนุบาล ชิดช่องจราจรทางขวา

  • ผู้ปกครองชั้นอื่นๆ สามารถเข้าได้ทั้ง  2  ช่องจราจร

  • ประตู N1 และ N2 เปิด 14.10 . สำหรับผู้ปกครองรับนักเรียนชั้นอนุบาลเท่านั้นไม่อนุญาตผู้ปกครองที่มารับนักเรียนชั้นอื่นจอดรถรอรับนักเรียนในบริเวณโรงเรียน

  • กรุณาแจ้งให้พนักงานขับรถ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  • อนุญาตให้จอดรถได้หลังเวลา 07.35 . ถึงเวลา 12.30 . ด้านประตู N1 และ  N2 ถนนเพลินจิต

  • ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำรถมาจอดในโรงเรียนด้านประตู E2 และ E3

  • ห้ามจอดรถบนถนนหลังสวน ด้านประตู E1 E2 และ E3 ตลอดเวลา

  • ประตู  E2 และ E3 ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าออกตลอดเวลา

  • เพื่อความปลอดภัยและรวดเร็ว กรุณาเดินตามเส้นทางที่กำหนดในแผนภาพประกอบที่แนบมา อย่าเดินข้ามถนนตัดเส้นทางการจราจร