เรื่องการจราจรใหม่ในโรงเรียน

โครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการการเรียนรู้ใหม่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

  1. ผู้ปกครองส่งนักเรียนอนุบาล ชิดช่องจราจรทางขวา

  2. ผู้ปกครองชั้นอื่นๆ สามารถเข้าได้ทั้ง2ช่องจราจร

  3. ประตูN1และN2เปิด14.10น.สำหรับผู้ปกครองรับนักเรียนชั้นอนุบาลเท่านั้นไม่อนุญาตผู้ปกครองที่มารับนักเรียนชั้นอื่นจอดรถรอรับนักเรียนในบริเวณโรงเรียน

  4. กรุณาแจ้งให้พนักงานขับรถ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  5. อนุญาตให้จอดรถได้หลังเวลา07.35น.ถึงเวลา12.30น.ด้านประตูN1และN2ถนนเพลินจิต

  6. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำรถมาจอดในโรงเรียนด้านประตูE2และE3

  7. ห้ามจอดรถบนถนนหลังสวน ด้านประตูE1 E2และE3ตลอดเวลา

  8. ประตูE2และE3ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าออกตลอดเวลา

  9. เพื่อความปลอดภัยและรวดเร็ว กรุณาเดินตามเส้นทางที่กำหนดในแผนภาพประกอบที่แนบมา อย่าเดินข้ามถนนตัดเส้นทางการจราจร


สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ : File Download