ข่าวประชาสัมพันธ์

งานนิทรรศการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ปรับการเปิดเรียน On-site

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง ธันวาคม 2564

สมัคร Music Everlasting

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

กำหนดการรับหนังสือ และ ฉัดวัคซีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

สถานที่ : อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี (อาคารพลานามัย)

จดหมาย

เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ปีการศึกษา 2564

รายงานประจำปี มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย 2020

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

สรุปรายชื่อผู้บริจาคมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย 2020

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจ

เพื่อคุณครูอาวุโส โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

Music Everlasting 2021

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

จดหมาย

เรื่องการจัดการเรียนการสอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (1)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (2)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (3)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (4)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์งาน Music Everlasting 2020

Music Everlasting 2020

นโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2565

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ทำไมต้อง “อาคารเขียว”

การก่อสร้างอาคารปฐมวัย โครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่

เรื่องการจราจรใหม่ในโรงเรียน

โครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการการเรียนรู้ใหม่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย