ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2567

ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2567

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

1. การรับสมัครนักเรียนอนุบาล

 

โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2567 โดยรับสมัครเด็กหญิงที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเปิดรับใบสมัครในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 และนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566
ผู้สนใจสามารถกดปุ่ม"ลงทะเบียน"เพื่อศึกษาและกรอกข้อมูล เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลตอบกลับ

2. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนจะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-11.30 น. กรุณาเข้าทางประตู N 1 ถนนเพลินจิต สถานที่รับสมัครนักเรียน คือ อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี โดยมายื่นใบสมัครตามกำหนดเวลาตามพยัญชนะตัวแรกของชื่อนักเรียน ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กหญิงที่ผู้ปกครองได้มาสมัครเข้าชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น (รับจำนวน 24 คน) และนัดนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลได้ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

3. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนจะรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงสมัครบุตรเข้าเรียนปีการศึกษา 2567 โดยผู้ปกครองดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กรุณากรอก และนำเอกสารใส่ซอง จ่าหน้าซอง ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย นำส่งที่ป้อม รปภ.โรงเรียน ทางด้านถนนเพลินจิต หรือ ถนนหลังสวน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนเสริมตามชั้นเรียนต่าง ๆ ให้เต็มตามอัตรากำหนด เฉพาะในชั้นที่เกิดที่ว่างระหว่างปีการศึกษา 2566  การพิจารณาจะกระทำปลายปีการศึกษา 2566 (ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2567)

4. กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนจัดแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ-ดนตรีสากล ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ทางโรงเรียนจะกำหนดและประกาศ วัน เวลา และตารางสอบ สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567