คติพจน์โรงเรียน / ปรัชญา

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

อบรมเสริมคนให้ครบ
ประสบธรรมอันสูงส่ง
ปัญญาแตกฉานมั่นคง
เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์

หลักการพื้นฐานของการศึกษาอุร์สุลิน

มนุษย์ทุกคนและแต่ละคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ดังนั้นการให้การศึกษาต้องสะท้อนคุณค่าอันสูงส่งยิ่งนี้ ด้วยการให้ความสำคัญเคารพในศักดิ์ศรี รักและเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคน และสอนให้นักเรียนแต่ละคนเห็นคุณค่าของตนเอง และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นๆ เพื่อให้บรรลุถึงความจริงอันนี้ภาคปฏิบัติเป็นหัวใจสำคัญ

- โรงเรียนเน้นศักดิ์ศรีของความเป็นหญิงการเคารพและให้เกียรติแก่สตรีและการช่วยเหลือสตรีที่ถูกกดขี่ข่มเหงและเป็นทาสของสังคม

- โรงเรียนให้ความสำคัญกับการอบรมกิริยามารยาทที่งดงามของกุลสตรีไทยความนุ่มนวลในกิริยา วาจา ความอ่อนน้อมถ่อมตน

- โรงเรียนมุ่งเน้นความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา อดทน การรู้จักรักษาความสะอาด การประหยัดและอดออม ทั้งนี้โดยอาศัยคุณธรรมเหล่านี้นำไปสู่ความไม่เห็นแก่ตัว และอิสรภาพที่แท้จริงจากกิเลสต่างๆ อันจะทำให้สามารถรับใช้ผู้อื่นได้

- การศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม ภารกิจในการส่งเสริมความเจริญงอกงามทางสติปัญญาของนักเรียน ในการแสดงความรู้ ความจริง การใฝ่รู้และเปิดใจต่อการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

กิจกรรมตามกำหนดในปฏิทิน ของโรงเรียน ที่เป็นภาคปฏิบัติของการฝึกให้นักเรียน
มี SERVIAM ประจำใจ

ลำดับที่ กิจกรรม ระดับชั้น ความถี่
1 แบ่งปันเงิน อนุบาล ทุกวันศุกร์
2 เงินคนจน ป.1 - ม.6 ทุกวันเรียน
3 เวรทำความสะอาดห้องเรียน ป.1 - ม.6 สัปดาห์ละสีคณะ
4 ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร ป.1 - ม.6 จัดเวรหมุนเวียน
5 เก็บกระดาษที่ลานเล่น ป.1 - ม.6 ทุกวันเรียน
6 เวรจราจร ม.4 – ม.6 สัปดาห์ละสีคณะ
7 ตาวิเศษ (ดูแลความสะอาด) ป.5 งานนิทรรศการประจำปี
8 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ป.6 – ม.4 นักเรียนแต่ละคน / ภาคเรียนละครั้ง
9 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ม.5 – ม.6 นักเรียนทุกคน / ปีละ 1 วัน
10 การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยเพื่อคนชรา บ้านบางแค สมาชิกชมรม ใกล้วันพ่อและวันแม่
11 ร้องเพลงประสานเสียงที่แผนกคนไข้นอก โรงพยาบาลตำรวจ สมาชิกชมรม
นักร้องประสานเสียง
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
12 แบ่งปันในเทศกาลคริสต์มาส (ตุ๊กตา ผ้าห่ม ของเล่น) อ.3 – ม.6 ปีละครั้ง
13 ค่ายสัมผัสชีวิต บ้านอัญจลา เชียงคำ ม.4 (6-8 คน) หนึ่งสัปดาห์ในเดือน ต.ค.
14 ของขวัญให้ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่กวาดถนน(เขตปทุมวัน) อ.3 – ม.6 ปีละครั้งในโอกาส คริสต์มาส
15 ค่ายอาสาโรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา ม.4 (6-8 คน) หนึ่งสัปดาห์ในเดือน ต.ค. และมี.ค.
16 เยี่ยมโรงเรียนน้อง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ป.6 10 ธันวาคม
17 เยี่ยมโรงเรียนน้องเขตป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.2 1 วันในเดือน ม.ค.
18 กิจกรรมยุวกาชาดสัมพันธ์ ป.5 – ป.6 ปีละ 1 วัน
19 ตลาดนัดเพื่อน้อง ม.2 ปีละ 1 วัน
20 Social Enterprise ม.6 รายวิชาเรียน + 1 วันจำหน่าย

โครงการเซอร์เวียม