ติดต่อเรา

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2252-6316 โทรสาร 0-2255-2023