วิสัยทัศน์ พันธกิจ

“ศิษย์มาแตร์เดอีวิทยาลัยปฏิบัติเซอร์เวียมในวิถีชีวิต มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโลก”

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยดังระบุข้างต้น มีรากฐานมาจากจิตตารมณ์ของท่านนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้สถาปนา
คณะอุร์สุลินเมื่อ ค.ศ. 1535 ผู้ซึ่งเน้นการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กหญิงและสตรีด้วยกระบวนการที่เหมาะสมแก่กาลเวลา เพื่อความเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้

ดังนั้นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในปัจจุบันจึงครอบคลุมนโยบาย ดังนี้

  1. มุ่งมั่นให้ความมีคุณธรรมเป็นวิถีชีวิตของทุกๆฝ่าย ที่ประกอบกันเป็นโรงเรียน โดยเฉพาะ คุณธรรม “เซอร์เวียม” อันเป็นอุดมคติของศิษย์อุร์สุลิน
  2. มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้วิชาการที่เป็นเลิศช่วยนำสู่ความเป็นมนุษย์ที่เป็นเลิศด้วยมุ่งหวังว่าสตรีที่มีการศึกษาสูง มีวิจารณญาณที่เที่ยงธรรม กว้างไกล จะช่วยสร้างสรรค์สังคมได้
  3. มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวทันความก้าวหน้าของโลกด้านเทคโนโลยีและข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย การบริหาร ที่คล่องตัวและการรู้บทบาทของเทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
  4. มุ่งระดมความร่วมมือของทุกฝ่ายในการร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมทั้งเพื่อประโยชนสุขของผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ และเพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้มุ่งเสียสละเพื่อผู้อื่น